ПРОМОЦИЈА НА ВОДИЧИ

Стручен состанок организиран од Здружение за хематологија на Р.С.Македонија

Локација: DOUBLETREE BY HILTON, Скопје - 

Дата на одржување: 28 Декември 2022година, 17:00часот.

ПРОМОЦИЈА НА ВОДИЧИ ЗА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА ХРОНИЧНИ Б и Т ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

АГЕНДА

17:00-17:30 Регистрација на учесниците
17:30-17.45 Отворање на состанокот
17.45 Oбраќање на министерот за здравство, д-р Беким Сали
   
18:00-19:00 I сесија
Модератор: проф. д-р Лидија Чевреска и проф. д-р Борче Георгиевски
18:00 Мапирање на здравствените капацитети за рана дијагностика на лимфоми во Република Северна Македонија: резултати и препораки – д-р Игор Неловски
18:10 Патохистолошка дијагноза на лимфом – проф. д-р Гордана Петрушевска
18:20 ФДГ ПЕТ/КТ кај хематолошки малигни заболувања – проф. д-р Ана Угринска
18:30 Препораки за дифузен Б-крупноклеточен лимфом – проф. д-р Ирина Пановска Ставридис, ас. д-р Невенка Ридова
18:40 Препораки за високоризичен E Б-лимфом – ас. д-р Божидар Кочоски
18:50 Индикации за трансплантација на матични клетки кај хронични лимфопролиферативни болести – вонр. проф. д-р Александра Пивкова Вељановска
19:00 Кафе-пауза
   
19:20-20:30 II сесија
Модератор: проф. д-р Оливер Каранфилски и проф. д-р Александар Стојановиќ
19:20 Препораки за хронична лимфоцитна леукемија – н. вонр. проф. д-р Сања Трајкова
19:30 Препораки за фоликуларен лимфом – виш н. сов. д-р Злате Стојановски
19:40 Препораки за мантал лимфомите – н. вонр. проф. д-р Марица Павковиќ
19:50 Препораки за маргинални лимфоми : нодални и екстранодални – н. вонр. проф. д-р Татјана Сотирова и д-р Слободанка Терзиева
20:00 Препораки за Т клеточни лимфоми-дел 1 – ас. д-р Лазар Чадиевски
20:10 Препораки за лекување Т клеточни лимфоми-дел 2 – ас. д-р Марија Попова-Лабачевска
20:20 Препораки за Хочкинов лимфом – д-р Мартин Ивановски
20:30 Препораки за влакнесто-клеточната “Hairy cell” леукемија – н. вонр. проф. д-р Светлана Крстевска-Балканов
20:30-20:45 Завршен збор
   
Панел: проф. д-р Лидија Чевреска, проф. д-р Борче Георгиевски, проф. д-р Оливер Каранфилски, проф. д-р Александар Стојановиќ и проф. д-р Ирина Пановска Ставридис
   
21:00 Вечера во Скај-бар Хилтон

 

Форма за регистрација

Име и презиме: *
Институција: *
E-mail: *
Телефон:
Настан: *
ПРОМОЦИЈА НА ВОДИЧИ ЗА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА ХРОНИЧНИ Б и Т ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА