ABOUT US

Мисија на ЗХМ

Да се продлабочи разбирањето,  дијагнозата , третманот и превенцијата на заболувањата кои ги афектираат крвта, коскената срцевина, хемостазата  со промоција на истражување , клиничка грижа , едукација, тренинг и застапување во хематологијата.

Визија на ЗХМ

 

Вредности на ЗХМ

Достапност

Одговорност

Инклузивност

Интегритет

Транспарентност и

Интелектуална независност.