СТРУКТУРА И УПРАВУВАЊЕ

Здружението е стручна организација на докторите по медицина, кои работат или имаат друг професионален интерес во областа на хематологијата (во натамошниот текст лекари), а кои живеат во Република Македонија.  Здружението има својство на правно лице.

Главната дејност на здружението се прашањата од областа на хематологијата,  организирањето и изведувањето на едукацијата на своето членство. При тоа остварува соработка и е членка во разни медицински меѓународни организации. 

Формирањето на Здружението е иницирано од најмалку 20 членови на МЛД, кои во својата секојдневна работа делувале во областа, верификувано од Управниот одбор на МЛД, по предходна расправа во стручната комисија.

За своите тековни активности, состаноци, позначајни настани, како и годишната работа  Здружението го известува Управниот одбор на МЛД. Секоја година го доставува до МЛД извештајот за стручното и финансиското работење во претходната година и планот за работа за наредната година.

 

За раководни органи на Здружението се именувани Собирот и Управниот одбор.

              

Управниот одбор на здружението е извршниот орган кој го сочинуваат 5  члена и тоа: Претседател, Секретар, Благајник и 2 члена. За својата работа Управниот одбор одговора пред Собирoт. Мандатниот период на Управниот одбор на Здружението е 4 години. Никој неможе да биде избран едно подруго повеќе од двапати на иста позиција во УО на здружението или да истовремено биде член на ист орган и во здружението и во МЛД.  Управниот одбор се состанува по потреба, но најмалку 4 пати годишно. За секоја седница се води записник, кој го потпишуваат записничарот и претседавачот со седница.

 

За транспарентно и објективно спроведување на надлежностите, постигнување на целите од годишната програма за работа како и развој на одржливи и функционални политики, програми и активности на здружението, во неговиот состав  функционира поткомитетот за научен развој .

 

За поуспешно вршење на своите задачи Здружението може да формира свои секции или групи со специфичен интерес.

Собирoт е највисок орган на Здружението.  Се состанува најмалку еднаш годишно, а секоја четврта година се одржува изборeн собiр. Собирoт го свикува Управниот одбор на Здружението, а го сочинуваат сите негови членови.  Одлуките на Собирoт на Здружението се полноважни доколку за нив гласало мнозинството од присутните членови. Собирoт одлучува и за промени на Правилникот и за распуштање на Здружението.

Ги има следните надлежности:

 • донесува Правилник и други акти на Здружението и врши негови измени и дополнувања
 • ги разгледува и решава по извештаите на Управниот одбор
 • го избира и разрешува Управниот одбор на Здружението
 • избира почесни членови и добротвори на Здружението
 • расправа и донесува програма за работа на Здружението за идниот период
 • го задолжува Управниот одбор за спроведување на донесените одлуки
 • ја потврдува и усвојува завршната сметка и донесува финансиски план
 • одлучува за распуштање на Здружението
 • одлучува по предлозите на членовите или на Управниот одбор на Здружението
 • решава за формирање или укинување на секции на Здружението
 • одлучува по жалбите на своите членови
 • избира и именува делегат(и) во Лекарската комора и во други организации
 • избира и именува делегат(и) во Собранието на МЛД
 • врши и други работи кои се утврдени со одредбите на овој Правилник или на другите акти на МЛД

 

Управниот одбор гиизвршува следните задачи:

 • ги извршува одлуките на Собирoт
 • ја води и организира работата на Здружението меѓу двa собiри
 • се грижи за остварување на програмата на Здружението
 • ја потикнува, ја следи и ја координира работата на секциите
 • se gri`i za финансиското работење
 • управува со имотот на Здружението
 • подготвува предлози за Собирoт и предлага дневен ред
 • расправа за предлозите за почесни членови, добротвори и награди на Здружението

 

Преседателот на Управниот одбор на Здружението:

 • го застапува и претставува Здружението
 • ги свикува и води седниците на Управниот одбор, Собирoт на Здружението и други собири
 • се грижи за спроведување на донесените одлуки
 • ги потпишува, со секретарот, документите и писмената кореспонденција
 • одговорен е за обезбедување јавност во работата на Здружението

 

Секретарот на Управниот одбор на Здружението:

 • го заменува отсутниот претседател и ги извршува задачите што ќе му ги довери претседателот
 • подготвува материјали за седниците на Управниот одбор и се грижи за спроведување на одлуките
 • ги уредува тековните административни работи
 • составува извештаи за Собирoт
 • ги проверува и потпишува записниците од седниците на Управниот одбор
 • заедно со претседателот, ги потпишува финансиските документи
 • извршува посебни задолженија по налог на претседателот и на Управниот одбор

 

Благајникот на Управниот одбор на Здружението:

 • раководи со финансиското работење на Здружението согласно со важечките прописи и усвоениот финансиски план
 • ги потпишува финансиските документи
 • составува и предлага годишна пресметка на Здружението за следната година
 • води надзор над извршувањето на пресметката на Здружението
 • составува годишна сметка и за тоа поднесува извештај на Собирoт на Здружението

За својата работа благајникот го известува Управниот одбор на Здружението.

 

Членовите на Управниот одбор на Здружението:

 • ја организираат и ја спроведуваат програмата на Здружението за континуирана медицинска едукација
 • ја организираат стручната програма за седниците на Здружението
 • извршуваат други и посебни задолженија по налог на претседателот и на Управниот одбор

 

Погледнете во активните кластери на здружението

Подкомитетот предлага најмалку две научни сесии (1-ви и втор избор), вклучувајќи потенцијални теми и говорници за Научната програма на годишната средба на ЗХМ. Програмскиот комитет ги користи овие препораки, но сепак има флексибилност за развој на сесии што може да се разликуваат од препораките на научните комитети. Научните комитети исто така помагаат на Програмскиот комитет во други аспекти на развој на годишни состаноци, вклучително преглед и проценка на содржината и распоредот на годишните состаноци.
Научните комитети се исто така одговорни за градење на експертиза на ЗХМ, за да помогнат во дефинирањето на агендата за истражување и политика за хематологија. Ова вклучува одговорност за (1) преглед на научната содржина на годишниот состанок, (2) советување на Извршниот комитет за приоритети на научната политика, (3) идентификување на нови и незаштитени области за истражување и (4) ажурирање на агендата на ЗХМ за истражување на хематологијата.
Научните комитети исто така помагаат во идентификувањето на можностите за интердисциплинарно истражување поврзано со хематологијата (на пример, имунологија, васкуларна биологија, кардиологија и траума) со идентификување на сродни научни дисциплини и помагање при регрутирање на истражувачи од тие области да придонесат во програмите за ЗХМ и публикации.

Комитетот за научни работи ги надгледува активностите и ги оценува научните комитети. Сите научни комитети се ревидираат на секои три години за да се осигури дека соодветните области на истражување на хематологијата и клиничката активност остануваат релевантни и дека комитетите продолжуваат да им служат на своите колеги.
Научните комитети се формирани за следните области:

 

 • Комитет за номинации и раководни позиции на здружението

Ни треба вашата помош да идентификуваме „нова крв!“  

ЗХМ бара балансирано членство од искусни, стручни, ентузијасти и млади членови заинтересирани да помогнат да го водат нашето општество во иднина. Здружението ги охрабрува членовите да се номинираат или да посочат колега за една или повеќе улоги во раководството или комитетот. Сите номинации мора да бидат доставени преку Интернет користејќи го системот за поднесување на номинации до ЗХМ. Крајниот рок за доставување на номинациите е ................

Добиените номинации ги составува и разгледува Комитетот за номинирање. Врз основа на овој избор на кандидати, комитет дава свои препораки за места.
Членовите на Комитетот мора да бидат сегашни членови на ЗХМ и генерално можат да служат само на еден комитет истовремено. Условите за членовите на овие комисии започнуваат на..........

 

Поднесете номинација на .....

 

Прочитајте за политиките на здружението за конфликт на интереси