ЕДУКАЦИЈА

"Унапредување на раната дијагностика и третман на пациентите со лимфом и мултипен миелом во Република Северна Македонија: Предизвици и можности"

Изминатите две години, работа и живот во вонредни услови на пандемија со COVID-19, ни наметна потреба од креирање на нов, иновативен пристап во раната дијагностика и третман на пациентите со лимфом и мултипен миелом. Искуствата и статистиките на УК за Хематологија потврдуваат дека пандемијата, од повеќе аспекти, сериозно влијаела врз пациентите со малигни хематолошки заболувања ... Kон целиот текст

Мапирање на здравствените капацитети за рана дијагностика на лимфоми во Република Северна Македонија Водичи за дијагноза и лекување на Б и Т лимфопролиферативни заболувања

Мапирањето на здравствените капацитети за рана дијагностика на лимфоми во Република Северна Македонија е фокусирано на сегментите на земање и патохистолошки анализи на биоптичен материјал од лимфен јазол, како два битни чекори во дијагностиката на лимфомите. Наодите претставени во овој документ имаат за цел да придонесат кон подобрувањето и оптимизирање на капацитетите. Сепак, земајќи предвид дека раната дијагностика зависи и од повеќе други фактори во повеќе сегменти и институции, не може да се очекува дека со дадените препораки системски би се решиле сите недостатоци.

Кон целиот текст ...

Почитувани,
Првото издание на Водичите за дијагноза и третман на пациентите со Б и Т лимфопролиферативни заболувања во Република Северна Македонија, е создадено како резултат на континуирана работа на Здружението за хематологија на Република Северна Македонија како дел од проектот спроведен од Здружението за хематологија на Македонија, насловен “Унапредување на раната дијагностика и третман на пациентите со лимфом и мултипен миелом во Република Северна Македонија: Предизвици и можности”.

Кон целиот текст ...